چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 20 شهریور 1386

گفتم تو شیرین منی

 

گفتی تو فرهادی مگر؟

 

 

گفتم خرابت میشوم

 

گفتی تو آبادی مگر؟

 

 

 

گفتم ندادی دل به من

 

گفتی تو جان دادی مگر؟

 

 

 

گفتم ز کویت میروم

 

گفتی تو آزادی مگر؟

 

 

 

گفتم فراموشم مکن

 

گفتی تودر یادی مگر؟

 

 

 

گفتم خموشم سالها

 

گفتی تو فریادی مگر؟

 

 

 

گفتم که بر بادم مده

 

گفتی نه بر بادی مگر؟