سلام  چاپ
تاریخ : شنبه 10 شهریور 1386

برای اولین بار سلام

برای اولین بار از تو حالت را جویا میشوم

برای اولین بار قدم در این دلخانه میگذارم

برای اولین بار تمام متنهایت را می خوانم

برای اولین بار برایت نظر میدهم

برای اولین بار خورشید احساست در آسمان چشم ودلم طلوع میکند

برای اولین بار میگویم که این آخرین طلوع احساس وپژواک قلمت

در دل و چشم من نیست

وبرای اولین بار می گویم خداحافظ و می روم اما نه دورتراز سلامی برای فردا.