گاهی اوقات در زندگی به یک دوست برمی خورید.

کسی که زندگیتان را تغییر می دهد و بخشی از شما می شود.

کسی که شما را می خنداند آنقدر که نتوانید ازخنده باز بایستید.

کسی که به شما بباوراند واقعا در دنیا خوبی وجود دارد.

کسی که شما را متقاعدمی سازد درقفل شده ای در انتظارتان است.

که تنها شما می توانید آن راباز کنید .

                              این یک دوست ابدی است.

وقتی به زمین می خورید و تنها و دست خالی می مانید.

دوست همیشگیتان شما را بلند می کند و به شما روحیه می دهد.

و ناگهان آن دنیای سیاه و تار را پر از روشنایی و تار می کند.

دوست همیشگی شما درهمگی ساعات غمگین وسخت همراهتان است.

اگر از راهتان بازگردید او نیز شما را دنبال می کند.

اگر راهتان را گم کردید او ما را راهنمایی می کند.

دوست ابدی شما دستتان را در دست گرفته می گوید

که همه چیز درست می شود.

و اگر زمانی چنین دوستی را یافتید احساس کامل شدن

و مسرت می کنید.

چرا که دیگر نیازی به نگرانی نیست شما یک دوست

 همیشگی برای تمامی زندگی یافته اید.

                                          و همیشه، هرگز پایانی ندارد.