چاپ
تاریخ : شنبه 7 مهر 1386

غربت آن نیست که تنها باشی فارغ از فتنه ی فردا باشی

غربت آن است که چون قطره ی آب

در پی دریا باشی

غربت آن است که مثل

من و دل

در میان همه کس یکه و تنها باشی
دوستتون دارم