چاپ
تاریخ : چهارشنبه 28 شهریور 1386

تازگی ها

نقش دختری

در خوابهایم تکرار می شود ...

خوابهای بی حوصله

خوابهای دلشوره و اضطراب

خوابهای فرار ...

دختری که عجیب شکل توست

با همان چشمان وسوسه انگیز و صمیمی ...

و باز وسوسه ام می کند

وسوسه غرق شدن ...

دنیا را چه دیدی

شاید اگر این بار در خوابم آید

باز با همین چشمان مغرور

غرق چشمان صمیمیش شدم

شاید در وسوسه هایش غرق شدم ...

شاید ... دیگر بیدار نشدم !

دنیا را چه دیدی !؟