بازم سلام  چاپ
تاریخ : شنبه 10 شهریور 1386

به دنیا آمدیم ...

 

یکروز...

 

تا بسوی رفتن ،

 

بدویم...

 

بدویم تا ته ایمان... ته شک !

 

بشناسیم : دلیل سادهء بودن را...

 

... تو اگر شعر مرا میخوانی ،

 

دل من ، با دل تو ،

 

راهشان نزدیک است !

 

به همان نزدیکی... که : سلام !